MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển 26/07/2021 26/09/2021 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Dự thảo lần 2) 20/07/2021 20/09/2021 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) 09/07/2021 09/09/2021 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải 09/07/2021 09/09/2021 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 08/07/2021 08/09/2021 Góp ý Xem góp ý
6 dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường; định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường 25/06/2021 25/08/2021 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng 25/06/2021 25/08/2021 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản (09 TCVN) 18/06/2021 18/08/2021 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 16/06/2021 16/08/2021 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 16/06/2021 16/08/2021 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬