View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản Hùng Ngự” (công suất chế biến thủy sản 6.500 tấn sản phẩm/năm và kho lạnh bảo quản 10.000 tấn thành phẩm)
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬