View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản TH3” (Công suất 11.500 tấn sản phẩm/năm, Kho lạnh bảo quản 20.000 tấn thành phẩm)
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬