View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Mintech Vina tại Việt Nam” (Nâng công suất gia công tấm mạch in mềm FPCB (không bao gồm bảng mạch in 01 lớp và 02 lớp) từ 72.000.000 sản phẩm/năm lên thành 73.000.000 sản phẩm/năm và bổ sung mục tiêu sản xuất...
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬