View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khai thác, vận hành, sản xuất nước khoáng đóng chai và kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng khoáng nóng Duyên Hải tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬