View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất các loại da Xiang Jiang Group (VN)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/09/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất các loại da Xiang Jiang Group (VN)"
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬