View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự án hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy 3 Công ty TNHH Wisol Hà Nội ”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/08/2022
Trích yếu
Dự án hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy 3 Công ty TNHH Wisol Hà Nội ”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬