View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Xây Đá B mới"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Xây Đá B mới”.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬