View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, công suất từ 150.000.000 sản phẩm/năm lên 450.000.000 sản phẩm/năm"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/07/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, công suất từ 150.000.000 sản phẩm/năm lên 450.000.000 sản phẩm/năm"
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬