View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến kèm theo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Báo cáo
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/12/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/02/2022
Trích yếu
Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến kèm theo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬