View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; nội dung,
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/12/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/02/2022
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬