View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/04/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
28/06/2021
Trích yếu
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬