View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư Xây dựng Nâng cấp Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2...
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/05/2023
Trích yếu
Dự án: "Đầu tư Xây dựng Nâng cấp Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khi bổ sung hạng mục công trình tạm: Dây chuyền phân tách tro xỉ". Địa điểm thực hiện: Dự án xây dựng dây chuyền phân tách tro xỉ được xây dựng ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Chủ dự án: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬