View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát Bốn, quy mô 36.000 heo thịt/đợt, mỗi năm nuôi 2,5 đợt”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát Bốn, quy mô 36.000 heo thịt/đợt, mỗi năm nuôi 2,5 đợt”.Địa điểm thực hiện dự án: Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Chủ dự án: Công ty TNHH Hòa Phát Bốn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬