View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/03/2023
Trích yếu
Dự án “Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà”. Địa điểm thực hiện: huyện Ân Thi, huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬