View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Kế hoạch phát triển mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Kế hoạch phát triển mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3”. Chủ dự án: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro)
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬