View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu Kinh tế quốc phòng Mường Chà, tỉnh Điện Biên/QK2
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/03/2023
Trích yếu
Dự án Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu Kinh tế quốc phòng Mường Chà, tỉnh Điện Biên/QK2. Chủ dự án: Đoàn 379, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬