View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
48/NQ-CP
Người ký
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
03/04/2023
Ngày hiệu lực
03/04/2023
Trích yếu
Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬