MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 17
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2021 74/QĐ-BTNMT 14/01/2021 1.Cong khai du toan NS nam 2021.rar
2 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2021 430/QĐ-VKTTVBDKH 31/12/2020 1.Cong khai du toan NS nam 2021 -Vien KHKTTV-BDKH.rar
3 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 2021 05/QĐ-ĐĐBĐVN 19/01/2021 1.Cong khai DT NSNN nam 2021 cua Cuc DDBDTTDL.rar
4 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2021 47/QĐ-TCKTTV 15/01/2021 1.Cong khai DT NSNN nam 2021-TCKTTV.rar
5 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 2021 04/QĐ-CNTT 18/01/2021 1.1.QĐ Cong khai dự toán NS 2021_ Cuc CNTT&DLTNMT.pdf
6 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường 2021 04/QĐ- VCLCS 04/01/2021 1.QD 04 cong khai du toan 2021.pdf
7 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 05/QĐ-VPCTBĐKH 03/02/2021 1.05_QĐ-VPCTBĐKH cong khai du toan 2021.pdf
8 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Viện Khoa học tài nguyên nước 2021 01/QĐ-VTNN 08/01/2021 1.DT-2021-N-B02-TT61-BTNMT_VTNN.pdf
9 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Báo Tài nguyên và Môi trường 2021 16/QĐ-BAOTN&MT 23/02/2021 1.20210224010632317- DT NS nam 2021 cua Bao TNMT.pdf
10 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Biến đổi khí hậu 2021 09/QĐ-BĐKH 13/01/2021 1.DT NS nam 2021 cua Cuc BDKH.rar
11 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 2021 118/QĐ-ĐCKS 23/02/2021 1.DT NS nam 2021 cua Tong cuc DCKS.rar
12 Công bố công khai và phân khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường 2021 836/QĐ-VP 31/12/2020 1.Cong khai DT NS 2021 cua VP Bo.rar
13 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 2021 02/QĐ-TAPCHI 24/02/2021 1.Quyet dinh cong khai du toan nam 2021_Signed.pdf
14 Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Môi trường 2021 77/QĐ-TCMT 05/03/2021 1.Cong khai Du toan NS nam 2021_TCMT.rar
15 Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Chương 026 547/QĐ-BTNMT 30/03/2021 1.QĐ 547 Văn phòng Bộ.xls
16 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2021 Quyết định số 265/QĐ-TCKTTV 20/08/2021 1.Công khai du toan NS tháng 8- 2021- TCKTTV.rar
17 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (2) 2021 Quyết định 324/QĐ-TCKTTV 12/10/2021 1.Công khai du toan NS ttháng 10- 2021 - TCKTTV.rar
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 11
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Báo cáo giải ngân Quý I năm 2021 của Cục Biến đổi khí hậu 2021, Quý 1 Phụ lục số 02 204/BĐKH-KHTC 04/05/2021 1.BC giai ngan quy 1 -Cuc BDKH.rar
2 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 của Tổng cục Khí tượng thủy văn 2021, Quý 1 390/TCKTTV- KHTC 04/05/2021 1.Bieu cong khai thuc hien du toan thu chi Quy I nam 2021 cua Tong cuc KTTV_Signed.pdf
3 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2021 của Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 2021, Quý 1 Chương 026, phụ lục 02 06/05/2021 1.Cong khai DT thu chi NS quy 1 nam 2021 cua Vien KHKTTV.rar
4 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2021, Quý 1 Chương 026 14/04/2021 1.Cong khai giai ngan Q1.2021 TCB.pdf
5 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 của Cục Viễn thám quốc gia 2021, Quý 1 99/QĐ-VTQG 13/05/2021 1.99-QĐ-VTQG_công khaitinhhinhthuchiendutoanNS_quiI-2021_0001.pdf
6 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 2 năm 2021 của Cục Viễn thám quốc gia 2021, Quý 1 118/QĐ-VTQG 30/06/2021 1.1.QĐ cong khai thực hien du toan Q2-2021_ Cuc VT-Signed.pdf
7 Công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng thủy văn 2021, 6 tháng đầu năm 796/TCKTTV- KHTC 06/07/2021 1.Cong khai du toan thu - chi NS 6 thang nam 2021 - TCKTTV.rar
8 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 2021, Quý 1 Chương 026 09/04/2021 1.THDT-2021 Q1 -B03 -TT90- BTNMT.rar
9 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 2021, 6 tháng đầu năm Chương 026 12/07/2021 1.THDT-2021- 6T B03 -TT90 -BTNMT.rar
10 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi 09 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV 2021, 9 tháng đầu năm Công văn 1300/TCKTTV-KHTC 12/10/2021 1.Bieu cong khai thuc hien du toan thu chi 9 thang nam 2021 cua Tong cuc KTTV.pdf
2.Bieu cong khai thuc hien du toan thu chi 9 thang nam 2021 cua Tong cuc KTTV.xlsx
11 Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2021 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2021, 9 tháng đầu năm Chương 026 Công văn số 1119/TCBHĐVN-KHTC 15/10/2021 1.Cong van công khai giai ngan Quy III_TCBHĐVN Signed.pdf
2.Quy 3_TCBHĐVN Signed.pdf
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬