Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ tài nguyên và môi trường

Bộ trưởng

Các thứ trưởng

Cơ quan thực hiện chức năng QLNN

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Cục Địa chất Việt Nam

Cục Khoáng sản Việt Nam

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Cục Biến đổi khí hậu

Cục Quản lý tài nguyên nước

Cục Viễn thám quốc gia

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

Văn phòng Đảng –
Đoàn thể

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế

Vụ Đất đai

Vụ Môi trường

Thanh tra Bộ

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Trường Đại học TN&MT Hà Nội

Trường Đại học TN&MT TP Hồ Chí Minh

Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

Các doanh nghiệp

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường

Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Công ty TNHH MTV NXB TNMT và Bản đồ Việt Nam

Bộ trưởng

Các thứ trưởng

Cơ quan thực hiện chức năng QLNN

Tổng cục Quản lý đất đai

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Tổng cục môi trường

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Cục Biến đổi khí hậu

Cục Quản lý tài nguyên nước

Cục Viễn thám quốc gia

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Văn phòng Đảng –
Đoàn thể

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Thanh tra Bộ

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Văn phòng thường trực Ủy bản sông Mê Công Việt Nam

Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Trường Đại học TN&MT Hà Nội

Trường Đại học TN&MT TP Hồ Chí Minh

Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Các doanh nghiệp

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường

Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Công ty TNHH MTV NXB TNMT và Bản đồ Việt Nam

Bộ trưởng

Các thứ trưởng

Cơ quan thực hiện chức năng QLNN

Tổng cục Quản lý đất đai

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Tổng cục Môi trường

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Cục Biến đổi khí hậu

Cục Quản lý tài nguyên nước

Cục Viễn thám quốc gia

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Thanh tra Bộ

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Văn phòng thường trực Ủy bản sông Mê Công Việt Nam

Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Trường Đại học TN&MT Hà Nội

Trường Đại học TN&MT TP Hồ Chí Minh

Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Các doanh nghiệp

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường

Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Công ty TNHH MTV NXB TNMT và Bản đồ Việt Nam

Bộ trưởng

Các thứ trưởng

Cơ quan thực hiện chức năng QLNN

Tổng cục Quản lý đất đai

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Tổng cục Môi trường

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Cục Biến đổi khí hậu

Cục Quản lý tài nguyên nước

Cục Viễn thám quốc gia

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Thanh tra Bộ

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Văn phòng thường trực Ủy bản sông Mê Công Việt Nam

Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Trường Đại học TN&MT Hà Nội

Trường Đại học TN&MT TP Hồ Chí Minh

Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Các doanh nghiệp

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường

Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Công ty TNHH MTV NXB TNMT và Bản đồ Việt Nam