MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 thuộc chương trình trọng điểm cấp bộ mã số TNTM.02/21-25

Thực hiện Quyết định số 2460/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ có mã số TNMT.02/21-25, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ được quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Dự toán kinh phí đề tài áp dụng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2022.
  2. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ:

http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx

  1. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 tại Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

 Content Editor ‭[5]‬