MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

V/v thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản: Thăm dò quặng đồng tại khu vực Trịnh Tường, xã Trịnh Tường và xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Ngày 05/8/2022, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận được Phiếu tiếp nhận hồ sơ số KS-TDKS-CP-021.22 đề ngày 04/8/2022 (để đăng thông báo) đối với đề nghị cấp phép thăm dò quặng đồng tại khu vực Trịnh Tường, xã Trịnh Tường và xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần tập đoàn Lào Cai. Theo kết quả rà soát, khu vực nêu trên nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035 tại Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thuộc danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện như sau:
“Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu; Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên”.
Thực hiện quy định nêu trên, Cổng thông tin điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường biên tập và đăng thông tin trên Cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Thăm dò quặng đồng tại khu vực Trịnh Tường, xã Trịnh Tường và xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản: Công ty cổ phần tập đoàn Lào Cai. - Loại khoáng sản: quặng đồng.

- Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: khu vực Trịnh Tường, xã Trịnh Tường và xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích: 261,4 ha.

 

 Content Editor ‭[5]‬