MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 5 năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 5 năm 2022 cho 13 lưu vực sông, 02 lưu vực sông ven biển và 43 tỉnh, thành phố.

 Thông tin chi tiết, đầy đủ Bản tin vui lòng truy cập theo đường link sau: http://www.nawapi.gov.vn

 Content Editor ‭[5]‬