MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Chi tiết tải tại đây

 Content Editor ‭[5]‬