MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022

Căn cứ các Quyết định số 1308/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2021; Quyết định số 1348/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2022 thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.01/21-25, TNMT.04/21-25 và TNMT.05/21-25; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 302/PTr-KHCN, ngày 24 tháng 9 năm 2021, sau khi kiểm tra, rà soát về tính khoa học, khả thi và sự cần thiết triển khai thực hiện năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đợt 2 năm 2022 (Chi tiết tại phụ lục).

  1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  2. Các biểu mẫu để hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn được hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 28 tháng 10 năm 2021.
  2. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
  3. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

 Content Editor ‭[5]‬