MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 03 điểm mỏ đất sét làm gạch, ngói trên địa bàn các huyện: Mai Sơn, Yên Châu và Sông Mã.

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Công văn số 1096/UBND-KT ngày 23/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường  đăng tải công khai nội dung Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 03 điểm mỏ đất sét làm gạch, ngói trên địa bàn các huyện: Mai Sơn, Yên Châu và Sông Mã

 Content Editor ‭[5]‬