MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021

Thực hiện các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 theo nội dung Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021, ngày 5/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2072 /BTNMT-KHCN đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ, các Viện nghiên cứu thuộc các Tổng cục; các Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ; các đơn vị đăng ký hoạt động KH&CN thuộc Bộ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung thực hiện:

Chủ đề tuyên truyền: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai.

Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.

Nội dung tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN; ĐMST giai đoạn 2020-2021. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN thuộc Bộ. Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN; thực hiện ĐMST; thực hiện các mục tiêu của Chiến lược, Chương trình KH&CN của Bộ đến năm 2030. Thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật năm 2020, đóng góp các nhiệm vụ cấp bách trong việc tham gia CMCN 4.0 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19.

Hình thức tổ chức: do tình hình phức tạp của đại dịch Covid - 19 và thực hiện theo đúng quan điểm, chủ trương của Chính phủ về tham gia CMCN 4.0,
các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức trên môi trường mạng, cụ thể như sau: Tuyên truyền, thông tin về ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 qua hình thức viết tin bài trên trang thông tin điện tử của Bộ về KH&CN (
https://vukhcn.monre.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của các đơn vị; Thông tin giải thưởng KH&CN, các công trình KH&CN nổi bật của Bộ TN&MT trên trang thông tin điện tử Vụ KH&CN;+ Thông tin về chính sách, pháp luật về KH&CN và ĐMST trên trang thông tin điện tử của Bộ về KH&CN (https://vukhcn.monre.gov.vn) và Trang thông tin điện tử phổ biến pháp luật của Bộ; Thông tin về các kết quả nghiên cứu KH&CN nổi bật năm 2020, 2021, và đóng góp của các nhiệm vụ cấp bách trong việc tham gia CMCN 4.0 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19 trên trang thông tin điện tử của đơn vị; Thông tin về hội nghị, hội thảo KH&CN năm 2020, 2021 của đơn vị.

Thời gian tuyên truyền: từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 19/5/2021.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung công việc chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2021, báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (Qua Vụ Khoa học và Công nghệ) về kết quả triển khai thực hiện của đơn vị trước ngày 25 tháng 5 năm 2021./.

 Content Editor ‭[5]‬