MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Họp báo thường kỳ


Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ TN&MT tổ chức Họp báo thường kỳ:
Thời gian: 10h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021 (thứ Tư).
Địa điểm: Phòng họp 101, Nhà B cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 phố Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Tài liệu họp báo mời tải tại đây.
 

 Content Editor ‭[5]‬