MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, thực hiện từ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn cấp quốc gia thực hiện từ năm 2021 thuộc Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn thư Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng 1008 nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.

 Content Editor ‭[5]‬