MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ năm 2021 như sau:

1. Thời gian tiếp công dân:
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 01 ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng), thời gian cụ thể như sau:

TT

Lãnh đạo Bộ tiếp

Ngày tiếp

1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

28/01/2021

2

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/02/2021

3

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/3/2021

4

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

29/4/2021

5

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

27/5/2021

6

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

24/6/2021

7

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

29/7/2021

8

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

26/8/2021

9

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/9/2021

10

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

28/10/2021

11

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/11/2021

12

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/12/2021

                (trường hợp có thay đổi lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo điều chỉnh)

2. Địa điểm tiếp công dân:
Tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham gia tiếp công dân:
Đại diện 01 Lãnh đạo Thanh tra Bộ và cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ; 01 Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai; 01 Lãnh đạo Vụ Pháp chế. Đối với các đơn vị khác của Bộ, Bộ sẽ có thông báo đến Thủ trưởng đơn vị tham gia tiếp nếu có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
4. Nội dung tiếp công dân
Giao Thanh tra Bộ tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp Lãnh đạo Bộ tiếp; chuẩn bị nội dung, báo cáo Lãnh đạo Bộ (chủ trì tiếp) trước ngày tiếp công dân định kỳ 01 tuần.
5. Bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân:
Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Hạ bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân hàng ngày và tập trung vào các ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ.
6. Công khai thông tin về việc tiếp công dân:
- Văn phòng Bộ công khai thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ, thành phần tham dự trên Trang thông tin điện tử của Bộ.
- Thanh tra Bộ công khai thông tin về thời gian Lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ.

Đề nghị các đơn vị có liên quan của Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc theo nội dung Thông báo này./.

 

Thông tin chi tiết tải tại đây

 Content Editor ‭[5]‬