18/12/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Kết quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

Nổi bật, đã tập trung thực hiện nhiệm vụ về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Ngày 24/12/2019, Bộ đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020. Một số kết quả đạt được:

Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật: Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật sẽ được gửi tới quý Bộ khi được hoàn thiện).

Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Bộ đã thực hiện: Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 thông qua việc ban hành các Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 16/6/2020 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 333/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ,... Thực hiện xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện tổ chức thi hành pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ và thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật, khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật.

Ngoài ra, Bộ chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬