Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (43 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Quyết định: Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 1: Công trình dọn sạch vết lộ - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 1: Dữ liệu về thửa đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 2: Dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 3: Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 4: Dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 5: Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 6: Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 7: Dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 1: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 2: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 3: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 4: Dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 2: Công trình hố - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 3: Công trình hào - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 4: Công trình giếng nông - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 5: Công trình giếng sâu - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 6: Công trình lò bằng - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
19

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 7: Công trình lò nghiêng - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
20

Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 16 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (513 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 09 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 09 / 11 / 2018

Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 09 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 09 / 11 / 2018

Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 10 / 2018

Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 10 / 2018

Xem các góp ý
5

Dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 07 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 07 / 10 / 2018

Xem các góp ý
6

Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 06 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 06 / 10 / 2018

Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 06 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 10 / 2018

Xem các góp ý
8

Dự thảo TCVN Đất đá và quặng – Phần 1: Xác định hàm lượng Selen - Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN Đất đá quặng – Phần 2: Xác định hàm lượng antimon – Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN Đất đá quặng – Phần 3: Xác định hàm lượng asen – Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN Đất đá quặng – Phần 4: Xác định hàm lượng thủy ngân – Phương pháp hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
12

Dự thảo TCVN Đất đá và khoáng vật silicat – Berili – Phương pháp hấp thụ nguyên tử

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN Quặng barit – Phần 1: Xác định hàm lượng bari – Phương pháp khối lượng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN Quặng barit – Phần 2: Xác định hàm lượng silic – Phương pháp khối lượng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
15

Dự thảo TCVN Quặng barit – Phần 3: Xác định hàm lượng lưu huỳnh – Phương pháp khối lượng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
16

Dự thảo TCVN Quặng barit – Phần 4: Xác định hàm lượng sắt tổng số – Phương pháp chuẩn độ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
17

Dự thảo TCVN Mẫu đất – Xác định các nguyên tố kim loại – Phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) sử dụng thiết bị cầm tay

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 02 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2018

Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 01 / 10 / 2018

Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 01 / 10 / 2018

Xem các góp ý
20

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết