Xem chí tiết văn bản dự thảo

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Tên file - Du_thao_02_thong_tu_ĐTCB.doc
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số văn bản
Ngày bắt đầu lấy góp ý 20 / 09 / 2017
Ngày kết thúc lấy góp ý 20 / 11 / 2017
Tải file - File: 1
 
Danh sách các góp ý cho dự thảo
STT Các góp ý Ngày gửi
 
 
  Trở về   
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết