Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (22 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc Bảo vệ thực vật, thuốc thú y

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước – Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng của lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp cảm biến quang học

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định xyanua tự do có sẵn (pH 6) sử dụng phân tích bơm dòng (FIA), khuếch tán khí và phân tích ampe

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Đồng vị urani - Phương pháp thử sử dụng quang phổ alpha

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo TCVN - Xác định phát thải các hợp chất hữu cơ dạng khí bằng phương pháp sắc ký khí

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (ống pitot kiểu S)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN - Xác định sự phát thải lưu huỳnh dạng khử tổng số từ các nguồn tĩnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn phương pháp thử đế định tính và định lượng các nguyên tố Crom, Brom, Cadimi, Thủy ngân, Chì trong vật liệu polime sử dụng phép đo quang phổ tia X năng lượng phân tán

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn thực hành trong phòng thí nghiệm về phơi nhiễm chất dẻo có khả năng phân hủy quang học dưới thiết bị hồ quang xenon

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn thực hành lão hóa nhiệt đối với chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn thực hành xác định điểm giòn trong các hợp chất polvethilene và polypropvlene phân hủy sử dụng phép thử kéo

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, khảo sát tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
20

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số nội dung khác trong lĩnh vực tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (336 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống không ảnh thành lập bình đồ ảnh hàng không

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 03 / 02 / 2017

Xem các góp ý
2

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 02 / 2017

Xem các góp ý
3

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 02 / 2017

Xem các góp ý
4

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

Xem các góp ý
5

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 02 / 2017

Xem các góp ý
6

Dự thảo Chương trình bồi dưỡng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 29 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 29 / 12 / 2016

Xem các góp ý
7

Dự thảo Tiêu chuẩn về Ký hiệu và mô hình hóa Quy trình nghiệp vụ (BPMN) ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 12 / 2016

Xem các góp ý
8

Dự thảo Đề án các cơ chế phối hợp trong nước giải quyết những vấn đề môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 16 / 01 / 2017

Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN về cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN về hệ thống không ảnh - Tăng dày khống chế ảnh hàng không

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN về dữ liệu địa lý - Thu nhận dữ liệu trong đo vẽ ảnh hàng không kỹ thuật số

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
12

Dự thảo TCVN về bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 dạng số

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN về bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 - Phần 1: Quy định chung

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN về bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 - Phần 2: Phân lớp và ký hiệu

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư Quy định Tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn và kịch bản biến đổi khí hậu

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 11 / 2016

Xem các góp ý
16

Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí Hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 21 / 10 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 21 / 12 / 2016

Xem các góp ý
17

Dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 13 / 10 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 12 / 2016

Xem các góp ý
18

Dự thảo Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 10 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2016

Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư Quy định về giám sát tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 04 / 10 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 04 / 12 / 2016

Xem các góp ý
20

Dự thảo Thông tư Quy định về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 04 / 10 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 04 / 12 / 2016

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết

21oC - 27oC