Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (20 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 11 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ du hồ chứa, đập dâng.

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 11 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 11 / 11 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 06 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 06 / 11 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo Thông tư Quy định quy trình phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khai thác khoáng sản khai thác thực tế

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 29 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 29 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo Thông tư Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MTquy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 04 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 04 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
20

Dự thảo Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (398 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 21 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 21 / 09 / 2017

Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư quy đinh kỹ thuật lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 09 / 2017

Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 09 / 2017

Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 12 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 12 / 09 / 2017

Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật vận hành tàu Nghiên cứu biển

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 12 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 12 / 09 / 2017

Xem các góp ý
6

Dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 03 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 09 / 2017

Xem các góp ý
7

Dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 27 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 27 / 08 / 2017

Xem các góp ý
8

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 08 / 2017

Xem các góp ý
9

Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 16 / 08 / 2017

Xem các góp ý
10

Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 13 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 13 / 08 / 2017

Xem các góp ý
11

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
12

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
13

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
14

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
16

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
17

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tư liệu khí tượng thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
20

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 07 / 2017

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết

31oC - 42oC