Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (37 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 1: Công trình dọn sạch vết lộ - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 1: Dữ liệu về thửa đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 2: Dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 3: Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 4: Dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 5: Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 6: Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 7: Dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 1: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 2: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 3: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 4: Dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 2: Công trình hố - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 3: Công trình hào - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 4: Công trình giếng nông - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 5: Công trình giếng sâu - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 6: Công trình lò bằng - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
19

Dự thảo TCVN: Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 7: Công trình lò nghiêng - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
20

Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 16 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (499 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 10 / 2018

Xem các góp ý
2

Dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 07 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 07 / 10 / 2018

Xem các góp ý
3

Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 06 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 06 / 10 / 2018

Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 06 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 10 / 2018

Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 08 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 01 / 10 / 2018

Xem các góp ý
6

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

Xem các góp ý
8

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 26 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 09 / 2018

Xem các góp ý
9

Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 26 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 09 / 2018

Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư về điều tra, xác định loài ngoại lai xâm hại, thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 24 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 09 / 2018

Xem các góp ý
11

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 09 / 2018

Xem các góp ý
12

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 07 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 09 / 2018

Xem các góp ý
13

Dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 29 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 29 / 08 / 2018

Xem các góp ý
14

Dự thảo Thông tư quy định về thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 08 / 2018

Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư Quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 08 / 2018

Xem các góp ý
16

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn trình tự tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 08 / 2018

Xem các góp ý
17

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng bề mặt

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 08 / 2018

Xem các góp ý
18

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về quan trắc khí tượng bề mặt

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 08 / 2018

Xem các góp ý
19

Dự thảo Tiểu chuẩn quốc gia về vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 08 / 2018

Xem các góp ý
20

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 06 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 08 / 2018

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết