Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (24 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh An Giang

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 07 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 07 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Vĩnh Long

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 07 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 07 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Đồng Tháp

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp quy đổi giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 01 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hồ Chí Minh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước – Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng của lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp cảm biến quang học

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định xyanua tự do có sẵn (pH 6) sử dụng phân tích bơm dòng (FIA), khuếch tán khí và phân tích ampe

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Đồng vị urani - Phương pháp thử sử dụng quang phổ alpha

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo TCVN - Xác định phát thải các hợp chất hữu cơ dạng khí bằng phương pháp sắc ký khí

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
19

Dự thảo TCVN - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (ống pitot kiểu S)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
20

Dự thảo TCVN - Xác định sự phát thải lưu huỳnh dạng khử tổng số từ các nguồn tĩnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (346 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc Bảo vệ thực vật, thuốc thú y

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 04 / 2017

Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
6

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
8

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số nội dung khác trong lĩnh vực tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
9

Dự thảo Thông tư Quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 22 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 22 / 04 / 2017

Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 01 / 04 / 2017

Xem các góp ý
11

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống không ảnh thành lập bình đồ ảnh hàng không

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 03 / 02 / 2017

Xem các góp ý
12

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 02 / 2017

Xem các góp ý
13

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 02 / 2017

Xem các góp ý
14

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

Xem các góp ý
15

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 12 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 02 / 2017

Xem các góp ý
16

Dự thảo Chương trình bồi dưỡng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 29 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 29 / 12 / 2016

Xem các góp ý
17

Dự thảo Tiêu chuẩn về Ký hiệu và mô hình hóa Quy trình nghiệp vụ (BPMN) ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 12 / 2016

Xem các góp ý
18

Dự thảo Đề án các cơ chế phối hợp trong nước giải quyết những vấn đề môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 16 / 01 / 2017

Xem các góp ý
19

Dự thảo TCVN về cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
20

Dự thảo TCVN về hệ thống không ảnh - Tăng dày khống chế ảnh hàng không

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 11 / 2016

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 12 / 2016

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết

24oC - 38oC