Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (13 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MTquy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 04 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 04 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 02 / 10 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 21 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 21 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo Thông tư quy đinh kỹ thuật lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 12 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 12 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật vận hành tàu Nghiên cứu biển

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 12 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 12 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 03 / 07 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 09 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 27 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 27 / 08 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (391 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 08 / 2017

Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 16 / 08 / 2017

Xem các góp ý
3

Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 13 / 06 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 13 / 08 / 2017

Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
6

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 31 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 31 / 07 / 2017

Xem các góp ý
8

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
9

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
11

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tư liệu khí tượng thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
12

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Xem các góp ý
13

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 07 / 2017

Xem các góp ý
14

Dự thảo Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 12 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 12 / 07 / 2017

Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 12 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 12 / 07 / 2017

Xem các góp ý
16

Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000 (dự thảo lần 3)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 09 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 09 / 06 / 2017

Xem các góp ý
17

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước thay thế Nghị định 109/2003/NĐ-CP

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 06 / 2017

Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 (dự thảo lần 3)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 06 / 2017

Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 27 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 27 / 06 / 2017

Xem các góp ý
20

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 06 / 2017

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết

31oC - 42oC