View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
33/2018/TT-BTNMT Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển 12/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 01/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
03/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động viễn thám 20/02/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 15/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại 11/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng 11/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
31/2018/TT-BTNMT Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước 10/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
167/2018/NĐ-CP​ Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. 10/02/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 08/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
25/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 01/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
23/2018/TT-BTNMT Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư 08/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
20/2018/TT-BTNMT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường 01/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
24/2018/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 01/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
17/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ 01/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
19/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh 20/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
18/2018/TT-BTNMT Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 18/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
15/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất 10/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
14/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 03/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
03/VBHN-BTNMT Nghị định quy định bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 28/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
02/2018/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 16/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân
12345