MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 29/06/2020 29/08/2020 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ 12/06/2020 12/08/2020 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000 12/06/2020 12/08/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 12/06/2020 12/08/2020 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường. Phần 1: Mô hình tổng quát 09/06/2020 09/08/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường. Phần 2: Liên kết giao thức HTTP 09/06/2020 09/08/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2013 quy định về việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản 05/06/2020 05/08/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn 03/06/2020 03/08/2020 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 03/06/2020 03/08/2020 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão và áp thấp nhiệt đới. 03/06/2020 03/08/2020 Góp ý Xem góp ý
123

 Content Editor ‭[5]‬