MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 21/08/2019 21/10/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một phần và toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 21/08/2019 21/10/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 16/08/2019 16/10/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Danh sách sáng kiến cấp Bộ và cấp toàn quốc thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường (dự kiến) 14/08/2019 23/08/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP 07/08/2019 07/10/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại 05/08/2019 30/08/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 05/08/2019 05/10/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng trong nhà do khí phóng xạ gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liều hiệu dụng ngoài nhà do khí phóng xạ gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo TCVN: 2019 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liêu hiệu dụng trong nhà do bức xạ Gamma gây ra 08/07/2019 08/09/2019 Góp ý Xem góp ý
123

 Content Editor ‭[5]‬