MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn 03/06/2020 03/08/2020 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 03/06/2020 03/08/2020 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão và áp thấp nhiệt đới. 03/06/2020 03/08/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 18/05/2020 18/07/2020 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 18/05/2020 18/07/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 29/04/2020 29/06/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 28/04/2020 28/06/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám. 08/04/2020 08/06/2020 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬