MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường 13/06/2019 13/08/2019 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất 12/06/2019 12/08/2019 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 12/06/2019 12/08/2019 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 12/06/2019 12/08/2019 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất 12/06/2019 12/08/2019 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn 08/06/2019 08/08/2019 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 08/06/2019 08/08/2019 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Nghị quyết về Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 08/06/2019 08/08/2019 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai tháctài nguyên nước. 07/06/2019 07/08/2019 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ 04/06/2019 30/06/2019 Góp ý Xem góp ý
123

 Content Editor ‭[5]‬