View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬