View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng - Giang Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Báo cáo
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/11/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/01/2021
Trích yếu
Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng - Giang Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬