View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/10/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/12/2020
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬