View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
24/09/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/11/2020
Trích yếu
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬