View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/09/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/11/2020
Trích yếu
Dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬