View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều;
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/09/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/11/2020
Trích yếu
Dự thảo TCQG Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều;
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬