View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường. Phần 2: Liên kết giao thức HTTP
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/06/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/08/2020
Trích yếu
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường. Phần 2: Liên kết giao thức HTTP
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬