View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/05/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
18/07/2020
Trích yếu
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬