View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2019
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Báo cáo
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/04/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/04/2020
Trích yếu
Dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2019
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬