View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2030
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
20/11/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/01/2020
Trích yếu
Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2030
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬