View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/11/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/01/2020
Trích yếu
Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬