View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
5154/BTNTM-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
21/09/2020
Ngày hiệu lực
21/09/2020
Trích yếu
Về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Nội dung

Về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 Content Editor ‭[5]‬